วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

คำอธิบายรายวิชา

.....ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครซอฟท์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ค ระบบซอฟท์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฎิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมได้

วัตถุประสงค์

........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบแล้วตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้

..... 1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้

..... 2. อธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้

..... 3. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตจริงได้

..... 4. อธิบายความหมายและความสำคัญของวิธีระบบได้

..... 5. อธิบายความสัมพันธ์ของวิธีระบบกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้

..... 6. บอกความหมายและองค์ประกอบสำคัญๆของคอมพิวเตอร์ได้

......7. อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้

..... 8. บอกประเภทและคุณสมบัติของซอฟท์แวร์แต่ละประเภทได้

..... 9. บอกความหมายและความสำคัญของอินเตอร์เน็ตได้
.....10. บอกความสัมพันธ์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้

.....11. อธิบายแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่สามารถสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้

.....12. อธิบายวิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา

.....13. ยกตัวอย่างโปรแกรมต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้

.....14. สร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้

.....15. นำเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อทั่วไปและสื่อระบบเครือข่ายได้


ความซื่อสัตย์     
        ความหมายของคำว่า ความซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลำเอียงหรืออคติ
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม  ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง

คำที่มีความหมายคล้ายคำว่าซื่อสัตย์
ความสุจริตหมายถึง ความประพฤติดี ประพฤติชอบ
ความยุติธรรมหมายถึงความเที่ยงธรรมความชอบด้วยเหตุผล
ความจริงใจหมายถึงความที่กระทำการใดๆด้วยใจที่สัตย์จริง

ประโยชน์ของความซื่อสัตย์
 1. การได้รับ ความไว้วางใจ จากผู้อื่น เพราะคนที่มีความซื่อสัตย์ย่อมทำให้ทุกคนพร้อม และกล้าพอที่จะมอบหมายสิ่งที่สำคัญ หรือสิ่งที่เป็นความลับให้กับคุณ เพราะทุกคนไว้วางใจตัวคุณ เพราะรู้ว่าสิ่งที่มอบหมายให้ไปนั้น คุณต้องทำเสร็จ
            2. ความน่าเชื่อถือ ได้ของตัวคุณ คุณจะได้รับการยอมรับและการกล่าวถึงในทางที่ดีจากบุคคลรอบข้าง


คุณค่าของความซื่อสัตย์

ในครอบครัว หากสามีภรรยา ไม่ซื่อตรง ไม่จริงใจต่อกัน ความทุกข์เบื้องต้นจะปรากฏชัด คือ ความไม่ไว้วางใจกัน ต่อจากนั้น จะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกัน เป็นเหตุให้เกิดปัญหาครอบครัวแตกแยก เป็นปัญหาสังคมมากมาย

ในสังคม หากผู้นำและผู้ตาม ไม่ซื่อตรง ไม่จริงใจต่อกัน จะก่อให้เกิดปัญหาความหวาดระแวงไม่ยอมรับนับถือกัน อีกทั้งงานในองค์กรจะไม่เจริญก้าวหน้าและสำเร็จตามเป้าหมาย

ดังนั้น ชนทุกระดับชั้น ในสังคม ควรมีความซื่อตรงเป็นหลัก จะก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดอง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความเจริญและสันติสุขร่วมกัน


เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์
1.เพลง ชู้     ศิลปิน ; หลง ลงลาย
ทั้งทั้งที่รู้เธอมีเจ้าของแต่หัวใจมันเรียกร้องฉันจึงจำต้องยอมทนเหมือนเวรกรรมเก่าติดตามไม่อาจหลุดพ้นไม่คิดไม่แคร์ผู้คนที่เขานินทาว่าร้าย
ถึงรักครั้งนี้จะถูกประนามจากคนทั้งโลกก็ตามแต่คงจะห้ามไม่ไหว
ถึงแม้จะรู้เป็นได้แค่ชู้ทางใจก็ช่างหัวมันปะไรในเมื่อหัวใจต้องการ
คงไม่มีใครเกิดมาแหละอยากเป็นชู้มันหน้าอดสูยิ่งคิดยิ่งน่าสงสาร
อยากให้โลกรู้รักคนมีคู่มันทรมานแต่มันก็สุดทัดทานถึงใครจะว่าฉันเลว
        เลวเพราะรักคนที่มีเจ้าของหัวใจช้ำเลือดช้ำหนองตายแล้วยังต้องตกเหวยอมรับความจริงยอมแม้จะเป็นคนเลวยอมแม้หัวใจแหลกเหลวขอเพียงแค่ได้รักเธอ
         ถึงรักครั้งนี้จะถูกประนามจากคนทั้งโลกก็ตามแต่คงจะห้ามไม่ไหว
ถึงแม้จะรู้เป็นได้แค่ชู้ทางใจก็ช่างหัวมันปะไรในเมื่อหัวใจต้องการ
คงไม่มีใครเกิดมาแหละอยากเป็นชู้มันหน้าอดสูยิ่งคิดยิ่งน่าสงสารอยากให้โลกรู้รักคนมีคู่มันทรมานแต่มันก็สุดทัดทานถึงใครจะว่าฉันเลว
         เลวเพราะรักคนที่มีเจ้าของ
หัวใจช้ำเลือดช้ำหนองตายแล้วยังต้องตกเหวยอมรับความจริงยอมแม้จะเป็นคนเลวยอมแม้หัวใจแหลกเหลวขอเพียงแค่ได้รักเธอ

2.เพลงโกหก        ศิลปิน ; แทททูคัลเลอร์
ทุกถ้อยคำ พูดจาอ่อนหวาน ช่างเย้ายวนใจ อ่อนไหว คำหวาน ให้เราหลงใหลปักใจอยู่นาน
ถ้อยคำที่ใช้เมื่อใจต้องการ ทุกเวลาต้องการสิ่งไหน อยากใช้รีบมาที่รักได้ไหม ก้อยอมทั้งนั้นต้องการอะไร ก้อจากวันนั้นไม่เคยใส่ใจ

*บอกว่ารัก รักชั้น โกหกทั้งนั้น วันนี้ต้องการชั้นรู้ทัน เทอกับเอาถ้อยคำทำร้ายใจ ครั้งนี้ชั้นรู้ตัวเกือบจะสาย ความหมายที่เทอว่ารักเป็นเพียงแค่การหลอกใช้กัน

**ชั้นจะทนไม่ไหวแล้ว ชั้นรักเทอกว่าใคร ผ่านมา ก้อแค่หัวใจที่ชั้นใฝ่หา แต่เทอรู้ไหมไม่เคยกลับมา
และคำสุดท้ายคือคำบอกลา

(*)(**)(*)

คำว่ารักกัน เทอกับมาทำร้ายชั้น คำว่ารักกัน เทอกับเอาคำนั้นทิ่มแทงหัวใจ


3.เพลงอย่าร้อนตัว              ศิลปิน ; เอ็ม อรรถพล

ไม่เห็นต้องอารมณ์เสีย กับคำที่ฉันเอ่ยถามว่าเขาคนนั้นเป็นใคร ก็แค่อยากรู้มันผิดใช่ไหม หรือไม่ควรยุ่งเรื่องของเธอแต่ฉันนั้นคือคนรัก และเรายังไม่เลิกกันใจฉันก็ยังคงหึงเธอ ไม่เคยตอบฉันและท่าทีของเธอ ก็ยิ่งทำให้ต้องสงสัย
* ไม่ได้จับผิด เธอฟัองตัวเองทุกอย่างแสดงอาการให้ข้องใจอย่าร้อนตัว ถ้าไม่ได้ทำ ถ้าเธอไม่ได้มีใครเสียงดังโวยวายทำไม งงที่เธออารมณ์ร้ายใส่ฉันหรือทำอะไรออกไปแทงใจของเธอ

** จะร้อนตัวไปเพื่ออะไร ถ้าใจยังดีอยู่จริงยิ่งมีอาการเท่าไร มันยิ่งทำให้ดูรู้เท่านั้นว่าฉันกำลังเข้าใจความจริงที่เธอ ปิดบังเอาไว้ถ้าเพื่อนก็แค่บอกกัน เท่านั้นฉันก็เข้าใจจะได้ไม่กังวลอย่างนี้ นี่เธอปิดไว้ไม่บอกกันสักทีก็ต้องกลัวก็ต้องระแวง

( * ) ( ** )

อย่าร้อนตัวถ้าไม่ได้ทำ ถ้าเธอไม่ได้มีใครเสียงดังโวยวายทำไม งงที่เธออารมณ์ร้ายใส่ฉันหรือทำอะไรออกไปแทงใจของเธอจะร้อนตัวไปเพื่ออะไร ถ้าใจยังดีอยู่จริงยิ่งมีอาการเท่าไร มันยิ่งทำให้ดูรู้เท่านั้น
ว่าฉันกำลังเข้าใจความจริงที่เธอปิดบังเอาไว้


คำคมสุภาษิตที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์
1.ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
2."จงซื่อสัตย์ต่อตนเอง เช่นเดียวกับที่ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น"...ฟรานซิส เบคอน - ปราชญ์แห่งอังกฤษ
3."เหนือสิ่งอื่นใด จงซื่อสัตย์ต่อตนเอง และต้องติดตามกันไปดุจราตรีตามติดทิวาแล้วท่านจะมิอาจหลอกลวงผู้ใด"...วิลเลี่ยม เชคสเปียร์
พฤติกรรมความซื่อสัตย์
1.จะไม่รับปากกับผู้อื่น ถ้าไม่รู้ว่าตัวเองจะทำได้หรือไม่
2.จะไม่ลอกข้อสอบเพื่อน
3.จะไม่เอาของที่ไม่ใช่ของตนเอง
4.จะช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มความสามารถ
5.จะไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุข